Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov od 1. novembra do 15. júna
 1. Bielovodská dolina od poľany Biela voda - modramodrá značka
 2. Javorová dolina od rázcestia pod Muráňom - zelenazelená značka
 3. Zadné Meďodoly od horárne pod Muráňom - modramodrá značka
 4. Monková dolina - Široké sedlo - Kopské sedlo - naucnyzelená značka (náučný chodník )
 5. Kopské sedlo od Bieleho plesa - modramodrá značka
 6. Jahňací štít od Zeleného plesa - zltažltá značka
 7. Veľká Svišťovka od Zeleného plesa - cervenačervená značka
 8. Veľká Svišťovka od Huncovskej vyhliadky - cervenačervená značka
 9. Malá Studená dolina od Téryho chaty - zelenazelená a zltažltá značka
 10. Veľká Studená dolina od Zbojníckej chaty - modramodrá a zltažltá značka
 11. Slavkovský štít od Slavkovskej vyhliadky v čase snehovej pokrývky - modramodrá značka
 12. Velická dolina od Velického plesa - zelenazelená značka
 13. Rysy od rázcestia nad Žabím potokom - cervenačervená značka
 14. Mengusovská dolina od rázcestia nad Žabím potokom - modramodrá značka
 15. magistrála Sliezky dom - Popradské pleso v čase snehovej pokrývky - cervenačervená značka
 16. Mlynická dolina od vodopádu Skok - zltažltá značka
 17. Furkotská dolina od rázcestia na Tatranskej magistrále - zltažltá značka
 18. Furkotská dolina od chaty pod Soliskom - modramodrá značka
 19. Kriváň od rázcestia pri Jamskom plese - modramodrá značka
 20. Kriváň od horárne Tri Studničky - zelenazelená značka
 21. Kôprová dolina od Kmeťového vodopádu - modramodrá značka
 22. Tichá dolina od chatky Tábor - zltažltá značka
 23. Kamenistá dolina od salašiska na Pyšné sedlo - modramodrá značka
 24. Bystrá dolina od poľany pod Kotlovou na Bystrú - zltažltá značka
 25. Račková dolina od lokality Prostredné na Račkovo sedlo - zltažltá značka, Gáborovo sedlo - zelenazelená značka a Bystré sedlo - modramodrá značka
 26. od ústia Jamnickej doliny v smere na Otrhance - zelenazelená značka a na Jamnické sedlo - modramodrá značka;
 27. od kóty Klinovaté na Baranec - zelenazelená značka
 28. ústie Žiarskej doliny od hornej hranice lesa v smere na Baranec - zltažltá značka
 29. Žiarska dolina od Žiarskej chaty na Žiarske sedlo - zelenazelená značka, na Smutné sedlo - modramodrá značka a Jalovecké sedlo - zelenazelená značka
 30. Jalovecká dolina od križovatky na Salatín - zelenazelená značka a na Baníkovské sedlo - modramodrá značka
 31. hlavný hrebeň Západných Tatier od Hutianskeho sedla Pálenica po Pyšné sedlo - cervenačervená značka
 32. Smutná dolina od Ťatliakovho plieska na Smutné sedlo - modramodrá značka a na sedlo Zábrať - zelenazelená značka
 33. Spálený žľab od ústia lyžiarskej zjazdovky na kótu Brestová - modramodrá značka
 34. Spálená dolina od križovatky chodníkov nad vodopádom v smere na Roháčske plesá - modramodrá značka a na Baníkovske sedlo - zltažltá značka
 35. Látaná dolina od križovatky chodníkov na Lúčnu - zelenazelená značka a na sedlo Zábrať - zltažltá značka
 36. Bobrovecká dolina od rázcestia pod Umrlou - modramodrá značka na Bobrovecké sedlo a na sedlo Príslop - zelenazelená značka
 37. od ústia Juráňovej doliny na Hrubý vrch a Bobrovecké sedlo - cervenačervená značka
Sezónne uzávery turistických a náučných chodníkov od 1. januára do 15. júna
 1. Symbolický cintorín pod Ostrvou - zltažltá značka z oboch smerov

Všetky miesta sezónnych uzáverov turistických a náučných chodníkov sú vyznačené na tabuliach priamo v teréne.Tip na výlet

 • All
 • Hrady
 • Jaskyne
 • Turistika
 • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all