Prevádzkový vodácky poriadok

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Správa národného parku Slovenský raj, Štefánikovo námestie 9, 052 01 Spišská Nová ves, je správcom národného parku Slovenský raj, ktorý bol vyhlásený Nariadením vlády SSR č. 23/1988 Zb. o Národnom parku Slovenský raj zo dňa 18.01.1988 (ďalej len ako „správca“). 

Správca týmto prevádzkovým poriadkom upravuje podmienky využívania úseku horného toku rieky Hornád nazývaného „Prielom Hornádu“ za účelom jeho splavovania v medziach práv a povinností vyplývajúcich zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny a súvisiacich právnych predpisov. 

čl. 1.

Trasa splavovania: Rieka Hornád v úseku Hrabušické Mýto – Hrdlo Hornádu – Letanovský Mlyn – Čingov (ďalej len ako „Hornád“). čl. 2.

Termín splavovania: 1.máj až 31. október v roku, pokiaľ správca splavovanie v tomto termíne z osobitných dôvodov písomne neobmedzí. Čas splavovania je určený od hodiny po východe slnka po hodinu pred západom slnka. 

čl. 3.

Maximálny počet plavidiel za deň: 70 ks jedno, alebo dvojmiestnych lodí; správca je oprávnený splavovanie Hornádu v danom dni z osobitných dôvodov obmedziť a splavovanie účastníkom splavu v danom dni neumožniť; správca je oprávnený neumožniť splavovanie účastníkom splavu v prípade, že v danom dni už bol presiahnutý maximálny počet plavidiel za deň. 

čl. 4.

Splavovanie Hornádu je umožnené iba osobám, ktorých fyzické a vedomostné schopnosti dovoľujú, aby splavovanie absolvovali podľa podmienok určených správcom v tomto prevádzkovom poriadku a to len v prípade, že na vodomernej late Hrabušice – Mýto je stav hladiny Hornádu minimálne 70cm a maximálne 110cm. Rozhodujúcou skutočnosťou, či v daný deň je možné Hornád splavovať, je údaj na stránke SHMÚ daného dňa o 8.00 hod., v prípade výraznej zmeny tohto stavu v priebehu daného dňa je správca oprávnený splavovanie Hornádu obmedziť.

čl. 5.

Každý účastník splavu je povinný:
a) oboznámiť sa a dodržiavať prevádzkový poriadok splavovania, ktorý je uverejnený na informačných tabuliach na Hrabušickom mýte a Čingove a na webe Správy NP Slovenský raj www.npslovenskyraj.sk, 
b) splavovať len s jednorazovým platným povolením (lístkom) vydaným správcom účastníkovi splavu a preukázať sa ním spolu s občianskym preukazom alebo iným dokladom totožnosti na výzvu pracovníka Správy Národného parku Slovenský raj alebo člena stráže prírody, 
c) splavovať len po oboznámení sa aspoň so základnými zásadami bezpečnosti splavovania a techniky splavovania a so spôsobilým vodáckym vybavením, najmä: kajak, alebo kanoe, pádla, záchranná vesta, prilba, zabezpečenie proti potopeniu lode (vak, barel, lopta); správca neposkytuje účastníkom splavu žiadnu predchádzajúcu prípadu na splavovanie ani žiadne vodácke vybavenie, tieto sú povinní si zabezpečiť všetci účastníci splavu na svoje náklady a zodpovednosť. 
d) dodržiavať pravidlá občianskeho spolužitia a svojím správaním nerušiť právom chránené záujmy ostatných osôb, nerušiť okolie neprimeraným krikom, 
e) správať sa ohľaduplne k prírode, najmä udržiavať poriadok a čistotu, dodržiavať hygienické predpisy, nevykonávať činnosť, ktorá by viedla k znečisteniu vody, najmä neodhadzovať do vody odpadky. 
f) riadiť sa pokynmi pracovníkov Správy Národného parku Slovenský raj a stráže prírody a oznámiť im akékoľvek porušenie tohto prevádzkového poriadku, o ktorom má vedomosť. 

čl. 6.

Každému účastníkovi splavu je zakázané:
a) splavovať Hornád pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok alebo v zdravotnom stave, ktorý ktoré ovplyvňuje vedomie, rovnováhu, zrak alebo iné zmyslové orgány účastníka splavu alebo inak vylučuje bezpečné absolvovanie splavovania, resp. tieto látky užívať počas splavovania. 
b) splavovať Hornád v rozpore s týmto prevádzkovým poriadkom. 
c) poškodzovať prírodné prostredie kaňonu.
d) vystupovať na iných miestach, ako na označených.
e) táboriť, stanovať, bivakovať a zakladať oheň.

čl. 7.

Účastník splavu vykonáva túto činnosť na vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo. Za prípadné ohrozenie a/alebo poškodenie života a/alebo zdravia účastníkov splavu správca nenesie žiadnu zodpovednosť. Za bezpečnosť a konanie účastníka splavu mladšieho ako 18 rokov nesie zodpovednosť jeho zákonný zástupca, bez ohľadu na to, či zákonný zástupca je alebo nie je prítomný pri splave. Správca nezodpovedá za odcudzenie alebo stratu predmetov účastníka splavu počas splavu. Správca obstaráva pre účastníkov splavu len poistenie pre zásah Horskou záchrannou službou, pričom poistné je zahrnuté v cene jednorazového platného povolenia (lístku) vydaného správcom účastníkovi splavu.

čl. 8.

Nástupné označené miesto splavu je Hrabušické Mýto v obci Hrabušice pri moste na ľavom brehu Hornádu

čl. 9.

Výstupné označené miesto je Čingov pri chate Ihla na pravom brehu Hornádu

čl. 10.

V nevyhnutnom prípade je možné prerušiť splav na označených miestach Hrdlo Hornádu a Letanovský Mlyn. Na tieto miesta je možný prístup motorovým vozidlom len v prípade núdze, ohrozenia zdravia, alebo značnej škode na majetku.

čl. 11.

Správca je oprávnený prostredníctvom pracovníkov Správy Národného parku Slovenský raj alebo členov stráže prírody zrušiť povolenie na splavovanie Hornádu lodiam, ktorých ktorýkoľvek člen posádky porušil ustanovenia tohto prevádzkového poriadku, a vyzvať celú posádku na okamžité opustenie Hornádu. Účastníci splavu sú povinní túto výzvu správcu bezodkladne rešpektovať a splav ukončiť. 

čl. 12.

Tento prevádzkový poriadok je platný a účinný od 1.5.2016. Správca je oprávnený tento prevádzkový poriadok zmeniť. Pre úpravu podmienok splavovania Hornádu je rozhodujúci ten prevádzkový poriadok, ktorý je pri začatí splavu uverejnený na informačných tabuliach na Hrabušickom mýte a Čingove a na webe Správy NP Slovenský raj www.npslovenskyraj.sk. Za účastníka splavu na účely tohto prevádzkového poriadku sa považuje aj osoba, ktorá vykonáva splavovanie Hornádu bez toho, aby jej bolo správcom vydané jednorazové platné povolenie (lístok). 
Súčasťou prevádzkového poriadku je priložená mapa.

All
Vysoké Tatry
Západné Tatry
Belianske Tatry
Slovenský raj
Vysoké Tatry
Vrcholy a sedlá
Vrcholy a sedlá
Vysoké Tatry
Turistika
Turistika
Vysoké Tatry
Plesá
Plesá
Vysoké Tatry
Vysokohorské chaty
Vysokohorské chaty
Vysoké Tatry
Vodopády
Vodopády
Vysoké Tatry
Tatranské osady
Tatranské osady
Vysoké Tatry
Doliny
Doliny
Vysoké Tatry
Múzeá
Múzeá

Tip na výlet

  • All
  • Hrady
  • Jaskyne
  • Turistika
  • Výstupy
load more hold SHIFT key to load all load all